summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/debian (follow)
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Releasing progress-linux version 2019.06.03-1~progress5+u1.HEADprogress-linux/2019.06.03-1_progress5+u1progress-linuxDaniel Baumann2020-01-311-0/+10
* Updating vcs fields.Daniel Baumann2020-01-311-2/+4
* Updating bugs field.Daniel Baumann2020-01-311-0/+1
* Updating uploaders field.Daniel Baumann2020-01-311-0/+1
* Updating maintainer field.Daniel Baumann2020-01-311-1/+2
* Adding debian version 2019.06.03-1.debian/2019.06.03-1debianDaniel Baumann2020-01-3123-0/+774