summaryrefslogtreecommitdiffstats
BranchCommit messageAuthorAge
debianAdding debian version 0.30.0-1.Daniel Baumann19 months
progress-linuxReleasing progress-linux version 0.30.0-1progress7u1.Daniel Baumann19 months
upstreamAdding upstream version 0.30.0.Daniel Baumann19 months
 
TagDownloadAuthorAge
progress-linux/0.30.0-1progress7u1xserver-xorg-input-libinput-progress-linux/0.30.0-1progress7u1.tar.xz  xserver-xorg-input-libinput-progress-linux/0.30.0-1progress7u1.zip  Daniel Baumann19 months
debian/0.30.0-1xserver-xorg-input-libinput-debian/0.30.0-1.tar.xz  xserver-xorg-input-libinput-debian/0.30.0-1.zip  Daniel Baumann19 months
upstream/0.30.0xserver-xorg-input-libinput-upstream/0.30.0.tar.xz  xserver-xorg-input-libinput-upstream/0.30.0.zip  Daniel Baumann19 months
 
AgeCommit messageAuthorFilesLines
2021-08-15Releasing progress-linux version 0.30.0-1progress7u1.HEADprogress-linux/0.30.0-1progress7u1progress-linuxDaniel Baumann1-0/+14
2021-08-15Adding configuration for Logitech Marble Mouse.Daniel Baumann3-0/+18
2021-08-15Adding debian changes as patch.Daniel Baumann2-1/+556
2021-08-15Removing direct upstream changes.Daniel Baumann3-73/+450
2021-08-15Updating source format.Daniel Baumann1-0/+1
2021-08-15Updating vcs fields.Daniel Baumann1-2/+4
2021-08-15Updating bugs field.Daniel Baumann1-0/+1
2021-08-15Updating uploaders field.Daniel Baumann1-1/+2
2021-08-15Updating maintainer field.Daniel Baumann1-1/+2
2021-08-15Adding debian version 0.30.0-1.debian/0.30.0-1debianDaniel Baumann15-450/+455
[...]
 
Clone
https://git.progress-linux.org/packages/graograman.OLD/xserver-xorg-input-libinput
ssh://git@git.progress-linux.org/packages/graograman.OLD/xserver-xorg-input-libinput