summaryrefslogtreecommitdiffstats
BranchCommit messageAuthorAge
debianReleasing debian version 1.10-6.Daniel Baumann3 weeks
debian-busterReleasing debian version 1.10-3.Daniel Baumann10 months
debian-jessieAdding debian version 1.5-3.Daniel Baumann4 years
debian-stretchReleasing debian version 1.7-4.Daniel Baumann3 years
debian-wheezyAdding debian version 1.3-2.Daniel Baumann4 years
upstreamAdding upstream version 1.10.Daniel Baumann11 months
 
TagDownloadAuthorAge
debian/1.10-6pdlzip-debian/1.10-6.tar.xz  pdlzip-debian/1.10-6.zip  Daniel Baumann3 weeks
debian/1.10-5pdlzip-debian/1.10-5.tar.xz  pdlzip-debian/1.10-5.zip  Daniel Baumann4 months
debian/1.10-4pdlzip-debian/1.10-4.tar.xz  pdlzip-debian/1.10-4.zip  Daniel Baumann5 months
debian/1.10-3pdlzip-debian/1.10-3.tar.xz  pdlzip-debian/1.10-3.zip  Daniel Baumann10 months
debian/1.10-2pdlzip-debian/1.10-2.tar.xz  pdlzip-debian/1.10-2.zip  Daniel Baumann11 months
debian/1.10-1pdlzip-debian/1.10-1.tar.xz  pdlzip-debian/1.10-1.zip  Daniel Baumann11 months
upstream/1.10pdlzip-upstream/1.10.tar.xz  pdlzip-upstream/1.10.zip  Daniel Baumann11 months
debian/1.9-3pdlzip-debian/1.9-3.tar.xz  pdlzip-debian/1.9-3.zip  Daniel Baumann11 months
debian/1.9-2pdlzip-debian/1.9-2.tar.xz  pdlzip-debian/1.9-2.zip  Daniel Baumann15 months
debian/1.9-1pdlzip-debian/1.9-1.tar.xz  pdlzip-debian/1.9-1.zip  Daniel Baumann22 months
[...]
 
AgeCommit messageAuthorFilesLines
2019-11-18Releasing debian version 1.10-6.HEADdebian/1.10-6debianDaniel Baumann1-0/+8
2019-11-18Using codenames as upload targets in changelog.Daniel Baumann1-32/+32
2019-10-13Updating to standards version 4.4.1.Daniel Baumann1-1/+1
2019-08-10Releasing debian version 1.10-5.debian/1.10-5Daniel Baumann1-0/+8
2019-08-10Applying patch from Helmut Grohne <helmut@subdivi.de> to fix FTBFS when cross...Daniel Baumann1-0/+5
2019-07-16Releasing debian version 1.10-4.debian/1.10-4Daniel Baumann1-0/+7
2019-07-08Updating to standards version 4.4.0.Daniel Baumann1-1/+1
2019-02-03Releasing debian version 1.10-3.debian/1.10-3debian-busterDaniel Baumann1-0/+7
2019-02-03Improving watch file.Daniel Baumann1-1/+2
2019-01-20Releasing debian version 1.10-2.debian/1.10-2Daniel Baumann1-0/+8
[...]
 
Clone
https://git.progress-linux.org/users/daniel.baumann/debian/packages/pdlzip
ssh://git@git.progress-linux.org/users/daniel.baumann/debian/packages/pdlzip